Μετάβαση στο περιεχόμενο
μετάφραση
μενού

Προστασία προσωπικών δεδομένων


 

Περιορισμένη άδεια χρήσης

Ο ιστότοπος www.mathimatikiskepsi.gr υπό τους όρους που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτού και των περιεχομένων στοιχείων του, καθώς και των προϊόντων που παρέχονται μέσω αυτού. Αυτή η άδεια δεν συνιστά μεταβίβαση τίτλου κυριότητας στον ιστοχώρο , στο περιεχόμενο ή τα προϊόντα του. Η χρήση που σας παρέχεται μέσω του ιστότοπου υπόκειται στην απαγόρευση τροποποίησης των ιστοσελίδων του, του περιεχομένου και των προϊόντων του, με οποιοδήποτε τρόπο. Επίσης, στην απαγόρευση αναπαραγωγής ή δημόσιας παρουσίασης, αντιγραφής, διανομής, εμπορίας ή η με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκμετάλλευση αυτού, καθώς και του περιεχομένου και των προϊόντων του για οποιονδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό με αντάλλαγμα, αλλά επιτρέπεται για καθαρά προσωπική χρήση και για εκμετάλλευση του περιεχομένου και των προϊόντων του με σαφή αναφορά σε αυτόν και στον δημιουργό τους.

  

Τροποποιήσεις

Η "Μαθηματική σκέψη" διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση του ιστοχώρου  σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ άμεσα από την γνωστοποίησή τους. Επίσης, μπορεί ανά πάσα στιγμή να αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας ή τμημάτων του περιεχομένου της. Κάθε χρήση του ιστότοπου κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους σας τέτοιων αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών.

 

Περιορισμένη ευθύνη

Ο ιστότοπος  www.mathimatikiskepsi.gr  και κατ’ επέκταση ο διαχειριστής του δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, λόγω διακοπής λειτουργίας του ιστότοπου, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλειας επισκεπτών, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οποιονδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση, την αντιγραφή, ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν ο ιστοχώρος www.mathimatikiskepsi.gr είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

 
Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλος ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, το κείμενο, τα γραφικά, οι επιλογές και οι ρυθμίσεις αυτής, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του κατόχου και διαχειριστή του www.mathimatikiskepsi.gr. Τα σημεία που εμφανίζονται σε αυτόν προστατεύονται από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας. Ο δημιουργός των προϊόντων που μπορείτε να κατεβάζετε από τις ιστοσελίδες του ιστότοπου προστατεύεται από το νόμο περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας. Επιτρέπεται η προσωπική χρήση των προϊόντων αυτών, ενώ στη δωρεάν δημόσια χρήση ορισμένων και πλήρως καθορισμένων προϊόντων αυτού θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ο ιστότοπος και ο δημιουργός του. Απαγορεύεται η, με οποιοδήποτε τρόπο, αλλαγή, διαμόρφωση, τροποποίηση και γενικά η παρέμβαση στα προϊόντα αυτά, καθώς και η με οποιοδήποτε τρόπο εμπορική εκμετάλλευση και παρουσίασή τους προς το κοινό, με αντάλλαγμα.

Επιστροφή στο περιεχόμενο